Okresy ochronne - połów ryb i raków w okresach ochronnych jest niedozwolony. Jeżeli pierwszy albo ostatni dzień okresu ochronnego dla określonego gatunku ryb lub raków przypada w dzień ustawowo wolny od pracy, okres ochronny ulega skróceniu o ten dzień.

Brzana (Barbus barbus L.) 1 I - 30 V
Brzana karpacka (Barbus cyclolepis Heckel) 15 III - 15 VII
Certa (Vimba vimba L.)
- w Wiśle od zapory we Włocławku do jej ujścia 1 IX - 30 XI
- w Wiśle powyżej zapory we Włocławku i w pozostałych rzekach 1 I - 30 VI
Głowacica (Hucho hucho L.) 1 III - 31 V
Lipień (Thymallus thymallus L.) 1 III - 31 V
Łosoś (Salmo salar L.)
- w Wiśle i jej dopływach powyżej zapory we Włocławku 1 X - 31 XII (w pozostałym okresie zakaz połowu w czw., pt., sb. i nd.)
- na odcinku Wisły od zapory we Włocławku do jej ujścia 1 XII  - koniec II (1 III-31 VIII zakaz połowu w pt., sb. i nd.)
- w pozostałych rzekach 1 X - 31 XII
Miętus (Lota lota L.) - z wyjątkiem Odry od ujścia Warty do granicy z wodami morskimi 1 XII - koniec II
Pstrąg potokowy (Salmo trutta m. fario L.)
- w Wiśle i dopływach od jej źródeł do ujścia Sanu, w Sanie i jego dopływach 1 IX - 31 I
- w Odrze i jej dopływach od granicy państwowej z Republiką Czeską do ujścia Bystrzycy oraz w Bystrzycy i jej dopływach 1 IX - 31 I
- w pozostałych wodach 1 IX - 31 XII
Sandacz (Stizostedion lucioperca L.) 1 I - 31 V
Sapa (Abramis sapa Pallas) 1 IV - 31 V
Sieja (Coregonus lavaretus L.) 15 X - 31 XII
Sielawa (Coregonus albula L.) 15 X - 31 XII
Sum (Silurus glanis L.)
- w Odrze od ujścia Warty do granicy z wodami morskimi 1 III - 30 V
- w pozostałych wodach 1 XI - 30 VI
Szczupak (Esox lucius L.)
- w rzekach i zbiornikach zaporowych 1 I - 30 IV
- w pozostałych wodach 1 III - 30 IV
Świnka (Chondrostoma nasus L.) 1 III - 15 V
Troć (Salmo trutta m. trutta L.)
- w Wiśle i jej dopływach powyżej zapory we Włocławku 1 X - 31 XII (w pozostałym okresie zakaz połowu w czw., pt., sb. i nd.)
- na odcinku Wisły od zapory we Włocławku do ujścia 1 XII - koniec II (1 III - 31 VIII zakaz połowu w pt., sb. i nd.)
- w pozostałych rzekach 1 X - 31 XII
Troć jeziorowa (Salmo trutta m. lacustris L.) 1 IX - 31 I
Rak błotny (Pontastacus leptodactylus Esch.)
- samiec 15 X - 15 III
- samica 15 X - 31 VII
Rak szlachetny (Astacus astacus Esch.)
- samiec 15 X - 15 III
- samica 15 X - 31 VII 

ZDJĘCIA

  • p1000648jpg