Akty prawne

  1. http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19850210091" target="_blank Ustawa z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym. http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19770370163" target="_blank Ustawa z dnia 17 grudnia 1977 r. o polskiej strefie rybołówstwa morskiego. http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19710300270" target="_blank Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 listopada 1971 r. w sprawie nadania niektórym instytucjom państwowym i społecznym uprawnień oskarżyciela publicznego przed kolegiami do spraw wykroczeń. http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19700030014" target="_blank Ustawa z dnia 12 lutego 1970 r. o ustanowieniu polskiej strefy rybołówstwa morskiego. http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WMP19680210136" target="_blank Zarządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 10 maja 1968 r. w sprawie wydawania kart wędkarskich i pozwoleń na sportowy połów ryb...
  2. Stan prawny: 2003-12-03 Dz.U.2003.96.874 art. 5 USTAWA z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach. (tekst pierwotny: Dz. U. 1989 r. Nr 20 poz. 104) (tekst jednolity: Dz. U. 2001 r. Nr 79 poz. 855) W celu stworzenia warunków do pełnej realizacji gwarantowanej przepisami Konstytucji wolności zrzeszania się zgodnie z Powszechną Deklaracją Praw Człowieka i Międzynarodowym Paktem Praw Obywatelskich i Politycznych, umożliwienia obywatelom równego, bez względu na przekonania, prawa czynnego uczestniczenia w życiu publicznym i wyrażania zróżnicowanych poglądów oraz realizacji indywidualnych zainteresowań, a także uwzględniając tradycje i powszechnie uznawany dorobek ruchu stowarzyszeniowego, stanowi się, co następuje: (1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. (2)Obywatele polscy realizują prawo zrzeszania się w stowarzyszeniach, zgodnie z przepisami Kontytucji oraz porządkiem prawnym określonym w ustawach. 2. Prawo zrzeszania się w stowarzyszeniach...

ZDJĘCIA

  • Lubiąż